องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
https://www.chiangwang.go.th
นายหรั่ง ธุระพล
นายหรั่ง ธุระพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
17   คน
สถิติทั้งหมด
6708   คน
เริ่มนับวันที่ 26 สิงหาคม 2564
ภาพกิจกรรม อบต.เชียงหวาง
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • ขุดลอกลำห้วยกำจัดวัชพิชและสิ่งกีดขวาง...
  ขุดลอกลำห้วยกำจัดวัชพิชและสิ่งกีดขวาง...
 • นายสหวัฒน์ วงศ์ศรี ปลัดองค์การบริหารส...
  นายสหวัฒน์ วงศ์ศรี ปลัดองค์การบริหารส...
 • โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุน...
  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุน...
 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประ...
  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประ...
 • อบต.เชียงหวาง ร่วมกับ พมจ.อุดรธานี ดำ...
  อบต.เชียงหวาง ร่วมกับ พมจ.อุดรธานี ดำ...
 • ขอขอบคุณ ท่านสมาชิกสภา อบต.เชียงหวาง ...
  ขอขอบคุณ ท่านสมาชิกสภา อบต.เชียงหวาง ...
 • ขอขอบคุณท่าน ดร.อนันต์ ศรีพันธุ์ ส.ส....
  ขอขอบคุณท่าน ดร.อนันต์ ศรีพันธุ์ ส.ส....
 • ขอขอบคุณ นายสากล ด่านระหาร สนับสนุน “...
  ขอขอบคุณ นายสากล ด่านระหาร สนับสนุน “...
 • ขอขอบพระคุณหลาย ๆ คณะที่ร่วมส่งธารน้ำ...
  ขอขอบพระคุณหลาย ๆ คณะที่ร่วมส่งธารน้ำ...
นายสหวัฒน์ วงศ์ศรี
นายสหวัฒน์ วงศ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
นางสาวสุนทรีภรณ์ ขารพ
นางสาวสุนทรีภรณ์ ขารพ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมพร้อมบ่อพัก คสล และฝาตะแกรง...
โครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด
ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
ประกาศข้อบัญญัติ
ข้อบัญญัติตำบล อบต.เชียงหวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
โทร.042 219 670

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ ห้วยปากแบ่งบ้านนาดี หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๑๓.๐๐ เมตร สันฝาย ๑.๕๐ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ลงข่าว : 12/05/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ ห้วยขมิ้นบ้านคำผักหนาม หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร สันฝายสูง ๒๐๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงหาร ๑ ป้าย ้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ลงข่าว : 12/05/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 10
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดครงการก่อสร้างเสริมผิวลูกรัง สายลำห้วยน้อย-สะพานดงใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้ายโพนเลา ขนาดผิดจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๙๗๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างและ ๐๐๐-๐๕๐ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ
ลงข่าว : 12/05/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 7
ประกวดราคาจ้างก่อกสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวลูกรัง ถนนลูกสายคันคูห้วยหมู่ที่ ๑๕ บ้านด่านนครขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๑๐๗.๐๐ เมตรไหล่ทางลูกรังข้างละ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ลงข่าว : 12/05/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล. การเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านด่านนครถึงสายดอนแตง
ลงข่าว : 26/04/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 13
แบบบัญชี-ภ.ด.ส.3-เพิ่มเติม-ปี-2565
ลงข่าว : 26/04/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 25
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.อุดรธานี
การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2565 (อด 0023.3/ว2329 ลว.23 พ.ค. 2565)
การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (อด 0023.3/ว2328 ลว.23 พ.ค. 2565)
แจ้งโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
นำส่งเงินรายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อด 0023.5/ว 585 ลว.20 พฤษภาคม 2565)
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ) (ด่วนที่สุด อด 0023.5/ว 2307 ลว.20 พฤษภาคม 2565)
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (ด่วนที่สุด อด 0023.3/ว2288 ลว.29 พ.ค. 2565)
แจ้งการจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2565 (ด่วนที่สุด ที่ อด 0023.5/ว 2282 ลว. 19 พฤษภาคม 2565)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรม เสวนาการพัฒนาแนวทางการทำงานควบคุมยาสูบ กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อด 0023.3/ว2237 ลว.18 พ.ค. 2565)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565 (อด 0023.3/ว2236 ลว.18 พ.ค. 2565)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบหรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ.2565 และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ (อด 0023.3/ว2235 ลว.18 พ.ค. 2565)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
19/05/2022 : จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน กม ๓๕๗๗ อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/05/2022 : โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางสาย บ้านโนนสะอาด(ต.บ้านธาตุ)-บ้านสร้างลาน-บ้านด่านเจริญ โดยวิธี Recycling พร้อมเสริมผิว AC๕ cm.หมู่ที่ ๙ บ้านสร้างลาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๙๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ปูบนผิว Prime Coat ไม่น้อยกว่า
17/05/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่พักสงฆ์-บ้านนางคำปุ่น โสดาวิชิต หมู่ที่ ๑๑ บ้านสร้างคำ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๔.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ
17/05/2022 : ซื้อพรมปูพื้น หน้ากว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/05/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ ห้วยปากแบ่ง บ้านนาดี หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๑๓.๐๐ เมตร สันฝาย ๑.๕๐ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/05/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ ห้วยขมิ้น บ้านคำผักหนาม หมู่ที่ ๑๐ ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร สันฝายสูง ๒.๐๐ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/05/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดงใหญ่พัฒนา-โนนสะอาด บ้านดงใหญ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว รวม ๔๒๖.๐๐เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๔.๐๐ ตารางเมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ด้วยวิธีประก
12/05/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดงใหญ่พัฒนา-โนนสะอาด บ้านดงใหญ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว รวม ๔๒๖.๐๐เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๔.๐๐ ตารางเมตรและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ด้วยวิธีประก
11/05/2022 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ๗ บ้านโพนเลา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๔๖๘.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ
11/05/2022 : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสร้างหลวง-ด่านเพ็ญ (นายสำราญชัยรัตน์) หมู่ที่ ๒ บ้านสร้างหลวง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๙๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตรและติดตั้งป
ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา
TEST VIDEO


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

<< มิถุนายน 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สำนักงบประมาณ
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงบประมาณ
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ศาลปกครอง
 • กรมจัดหางาน
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • โยธาไทย
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • กรมบัญชีกลาง
 • ธนาคารกรุงไทย
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ธ.ธกส
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • กรมทางหลวง
 • กรมสรรพากร
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ธ.ออมสิน
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กระทรวงการคลัง
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น