องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
https://www.chiangwang.go.th
นายหรั่ง  ธุระพล
นายหรั่ง ธุระพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
23   คน
สถิติทั้งหมด
6714   คน
เริ่มนับวันที่ 26 สิงหาคม 2564

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางอ่อนตา ธุระพล
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
0892797838
นางกาญจนา โคตวิทย์
ครู
0834541453
นางปรียา สารีจันทร์
ครู
0833351224
นางสาวอรอุมา สุระวิชัย
ครู
0833462423
นางพรสวรรค์ ลอว์
ครู
0834588824
นางทัศวงศ์ อุปโคตร
ครู
0862397159
นางสาวนฤภร ดอกไม้
ครู
0843922313
นางสาวณัฎฐณิชา กัณหาจร
ครู
0955046453
นางกัลยา อู่จอหอ
ครู
0653289438
นางสาวชุติมณฑน์ ศรีโอษฐ์
ครู
0951822444
นางจริยา นวกะคาม
ครู
0812603356
นางสาวศิริรัตน์ อุปชนม์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวแสงจันทร์ วิเศษศรี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุภาดา มะลัยศรี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววไลพร วนารัตน์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสุพัฒตรา ยุทธชมภู
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนุสรา งาคะเชนท์
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก)
นางสาวเกศรา ทันหาบุรุษ
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก)
นางสาวจารุวรรณ โคตวิทย์
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก)
นางสาวบุญพร้อม ชมภูนิมิตร
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก)
นางสาววนิดา ธุระพล
จ้างเหมาบริการ